باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

کادر فنی فوتبال

مسعود لطفي پشتیبانی

مسعود لطفي پشتیبانی

رستم دلير پشتیبانی

رستم دلير پشتیبانی

نادر قشمشمي پشتیبانی

نادر قشمشمي پشتیبانی

حامد فلاح ماساژور

حامد فلاح ماساژور

امير حسين مختاري ماساژور

امير حسين مختاري ماساژور

مهرداد رهقي ماساژور

مهرداد رهقي ماساژور

علي آريان نژاد فیزیوتراپ

علي آريان نژاد فیزیوتراپ

علي رضا مير كريمي پزشک

علي رضا مير كريمي پزشک

محمد صالح ميرزائي افسر امنیت

محمد صالح ميرزائي افسر امنیت