باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

اعضا هیئت مدیره

 احمد مددی

مدير عامل و عضو هيئت مديره احمد مددی

 حمید عباسی

عضو هیئت مدیره حمید عباسی

 اسحاق اینانلو

عضو هیئت مدیره  اسحاق اینانلو

 رضا گنجی جویباری

نائب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام رضا گنجی جویباری

 بیت اله رضایی گیوی

رئیس هیئت مدیره بیت اله رضایی گیوی