قرعه کشی لیگ دسته یک فوتبال / پیکان در گروه دوم ۱۳۹۲ سي مرداد

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، رقابت‌های لیگ دسته اول قرار است از 31 شهریور با حضور 26 تیم در دو گروه 13 تیمی آغاز شود و اواخر اردیبهشت به پایان برسد. البته حضور تیم مس سنگون ورزقان هنوز قطعی نشده است زیرا پرونده این تیم در کمیته استیناف در حال بررسی است و اگر رای این کمیته مبنی بر عدم حضور مس در لیگ دسته‌اول باشد تیم دیگری جایگزین این تیم می‌شود. همچنین پدیده شاندیز هم امتیاز مس سرچشمه را خریده است.

برنامه کامل لیگ دسته اول به شرح زیر است:

هفته اول

گروه اول:

گیتی‌پسند اصفهان _ شهرداری بندر عباس

صنعت نفت آبادان_ گل گهر سیرجان

استقلال اهواز _ الوند همدان

پدیده مشهد _ نساجی مازندران

سیاه‌جامگان مشهد _ فولاد یزد

شهرداری یاسوج _ نیروی زمینی تهران

در این هفته گهر دورود استراحت دارد.

گروه دوم:

مس رفسنجان_ مس سنگون ورزقان

نفت مسجد‌سلیمان_ پاس همدان

ایران‌جوان بوشهر _ نفت و گاز گچساران

ابومسلم خراسان_ آهن بافق یزد

راهیان کرمانشاه_ سایپای شمال

داماش ایرانیان _ پیکان تهران

در این هفته آلومینیوم هرمزگان استراحت دارد.

هفته دوم

گروه اول:

گهر دورود _ گل گهر سیرجان

گیتی‌پسند اصفهان_ الوند همدان

استقلال اهواز _ فولاد یزد

پدیده مشهد _ نیروی زمینی تهران

سیاه‌جامگان مشهد_ شهرداری یاسوج

 

صنعت نفت آبادان _ نساجی مازندران

 

 

در این هفته شهرداری بندرعباس استراحت دارد.

گروه دوم:

آلومینیوم هرمزگان_ پاس همدان

مس رفسنجان_ نفت و گاز گچساران

نفت مسجد سلیمان_ آهن بافق یزد

ایران‌جوان بوشهر_ سایپای شمال

ابومسلم خراسان_ پیکان تهران

راهیان کرمانشاه_ داماش ایرانیان

مس سنگون ورزقان در این هفته استراحت دارد.

هفته سوم

گروه اول:

شهرداری بندرعباس _ الوند همدان

گهر دورود_ نساجی مازندران

گیتی پسند اصفهان_ فولاد یزد

صنعت نفت آبادان_ نیروی زمینی تهران

استقلال اهواز_ شهرداری یاسوج

پدیده مشهد_ سیاه جامگان

در این هفته گل گهر سیرجان استراحت دارد.

گروه دوم:

مس سنگون ورزقان _ نفت و گاز گچساران

آلومینیوم هرمزگان_ آهن بافق یزد

مس رفسنجان_ سایپای شمال

نفت مسجد سلیمان_ پیکان تهران

ایران جوان بوشهر_ داماش ایرانیان

ابومسلم خراسان_ راهیان کرمانشاه

در این هفته پاس همدان استراحت دارد.

هفته چهارم

گروه اول:

گلگهر سیرجان_ نساجی مازندران

شهرداری بندر‌عباس _ فولاد یزد

گهر دورود _ نیروی زمینی تهران

گیتی پسند اصفهان _ شهرداری یاسوج

صنعت نفت آبادان_ سیاه‌جامگان مشهد

استقلال اهواز_ پدیده مشهد

در این هفته الوند همدان استراحت دارد.

گروه دوم:

پاس همدان_ آهن بافق یزد

مس سنگون ورزقان_ سایپای شمال

آلومینیوم هرمزگان _ پیکان تهران

مس رفسنجان_ داماش ایرانیان

نفت مسجد سلیمان_ راهیان کرمانشاه

ایران جوان بوشهر _ ابومسلم خراسان

در این هفته نفت و گاز گچساران استراحت دارد.

هفته پنجم

گروه اول:

الوند همدان_ فولاد یزد

گلگهر سیرجان_ نیروی زمینی تهران

شهرداری بندر عباس_ شهرداری یاسوج

گهر دورود_ سیاه‌جامگان مشهد

گیتی‌پسند اصفهان_ پدیده مشهد

صنعت نفت آبادان_ استقلال اهواز

در این هفته نساجی مازندران استراحت دارد.

گروه دوم:

نفت و گاز گچساران_ سایپای شمال

پاس همدان_ پیکان تهران

مس سنگون ورزقان_ داماش ایرانیان

آلومینیوم هرمزگان_ راهیان کرمانشاه

مس رفسنجان_ ابومسلم خراسان

نفت مسجد سلیمان_ ایران‌جوان بوشهر

در این هفته آهن بافق یزد استراحت دارد.

هفته ششم

گروه اول:

نساجی مازندران_ نیروی زمینی تهران

الوند همدان _ شهرداری یاسوج

گلگهر سیرجان _ سیاه جامگان مشهد

شهرداری بندر‌عباس _ پدیده مشهد

گهر دورود _ استقلال اهواز

گیتی‌پسند اصفهان_ صنعت نفت آبادان

در این هفته فولاد یزد استراحت دارد.

گروه دوم:

آهن بافق یزد_ پیکان تهران

نفت و گاز گچساران_ داماش ایرانیان

پاس همدان_ راهیان کرمانشاه

مس سنگون ورزقان_ ابومسلم خراسان

آلومینیوم هرمزگان_ ایران‌جوان بوشهر

مس رفسنجان_ نفت مسجد‌سلیمان

در این هفته سایپای شمال استراحت دارد.

هفته هفتم

گروه اول:

فولاد یزد_ شهرداری یاسوج

نساجی مازندران_ سیاه جامگان مشهد

الوند همدان_ پدیده مشهد

گل گهر سیرجان_ استقلال اهواز

شهرداری بندرعباس_ صنعت نفت آبادان

گهر دورود _ گیتی‌پسند اصفهان

در این هفته نیروی زمینی تهران استراحت دارد.

گروه دوم:

سایپای شمال_ داماش ایرانیان

آهن بافق یزد_ راهیان کرمانشاه

نفت و گاز گچساران_ ابومسلم خراسان

پاس همدان_ ایران‌جوان بوشهر

مس سنگون ورزقان_ نفت مسجد‌سلیمان

آلومینیوم هرمزگان_ مس رفسنجان

در این هفته پیکان تهران استراحت دارد.

هفته هشتم

گروه اول:

نیروی زمینی تهران_ سیاه‌جامگان مشهد

پولاد یزد _ پدیده مشهد

نساجی مازندران_ استقلال اهواز

الوند همدان_ صنعت نفت آبادان

گل گهر سیرجان_ گیتی‌پسند اصفهان

شهرداری بندر‌عباس_ گهر دورود

در این هفته شهرداری یاسوج استراحت دارد.

گروه دوم:

پیکان تهران_ راهیان کرمانشاه

سایپای شمال_ ابومسلم خراسان

آهن بافق یزد_ ایران‌جوان بوشهر

نفت و گاز گچساران_ نفت مسجد‌ سلیمان

پاس همدان_ مس رفسنجان

مس سنگون ورزقان_ آلومینیوم هرمزگان

در این هفته داماش ایرانیان استراحت دارد.

هفته نهم

گروه اول:

شهرداری یاسوج_ پدیده مشهد

نیروی زمینی تهران_ استقلال اهواز

فولاد یزد_ صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران_ گیتی‌پسند اصفهان

الوند همدان_ گهر دورود

گل گهر سیرجان_ شهرداری بندر‌عباس

در این هفته سیاه‌جامگان مشهد استراحت دارد.

گروه دوم:

داماش ایرانیان_ ابومسلم خراسان

پیکان تهران_ ایران‌جوان بوشهر

سایپای شمال_ نفت مسجد سلیمان

آهن بافق یزد_ مس رفسنجان

نفت و گاز گچساران_ آلومینیوم هرمزگان

پاس همدان_ مس سنگون ورزقان

در این هفته راهیان کرمانشاه استراحت دارد.

هفته دهم

گروه اول:

سیاه‌جامگان مشهد_ استقلال اهواز

شهرداری یاسوج_ صنعت نفت آبادان

نیروی زمینی تهران_ گیتی‌پسند اصفهان

فولاد یزد_ گهر دورود

نساجی مازندران_ شهرداری بندر عباس

الوند همدان_ گل گهر سیرجان

در این هفته پدیده مشهد استراحت دارد.

گروه دوم:

راهیان کرمانشاه_ ایران جوان بوشهر

داماش ایرانیان_ نفت مسجد سلیمان

پیکان تهران_ مس رفسنجان

سایپای شمال_ آلومینیوم هرمزگان

آهن بافق یزد_ مس سنگون ورزقان

نفت و گاز گچساران_ پاس همدان

در این هفته ابومسلم مشهد استراحت دارد.

هفته یازدهم

گروه اول:

پدیده مشهد_ صنعت نفت آبادان

سیاه‌جامگان مشهد_ گیتی‌پسند اصفهان

شهرداری یاسوج_ گهر دورود

نیروی زمینی تهران_ شهرداری بندر عباس

فولاد یزد_ گل گهر سیرجان

نساجی مازندران_ الوند همدان

در این هفته استقلال اهواز استراحت دارد.

گروه دوم:

ابومسلم خراسان_ نفت مسجد سلیمان

راهیان کرمانشاه_ مس رفسنجان

داماش ایرانیان_ آلومینیوم هرمزگان

پیکان تهران_ مس سنگون ورزقان

سایپای شمال_ پاس همدان

آهن بافق یزد_ نفت و گاز گچساران

در این هفته ایران جوان بوشهر استراحت دارد.

هفته دوازدهم

گروه اول:

استقلال اهواز_ گیتی‌پسند اصفهان

پدیده مشهد_ گهر دورود

سیاه جامگان مشهد_ شهرداری بندر‌عباس

شهرداری یاسوج_ گلگهر سیرجان

نیروی زمینی تهران_ الوند همدان

فولاد یزد_ نساجی مازندران

در این هفته صنعت نفت آبادان استراحت دارد.

گروه دوم:

ایران جوان بوشهر_ مس رفسنجان

ابومسلم خراسان_ آلومینیوم هرمزگان

راهیان کرمانشاه_ مس سنگون ورزقان

داماش ایرانیان_ پاس همدان

پیکان تهران_ نفت و گاز گچساران

سایپای شمال_ آهن بافق یزد

در این هفته نفت مسجد‌سلیمان استراحت دارد.

هفته سیزدهم

گروه اول:

صنعت نفت آبادان_ گهر دورود

استقلال اهواز_ شهرداری بندر عباس

پدیده‌ مشهد_ گل گهر سیرجان

سیاه‌جامگان مشهد_ الوند همدان

شهرداری یاسوج_ نساجی مازندران

نیروی زمینی تهران_ فولاد یزد

در این هفته گیتی‌پسند استراحت دارد.

گروه دوم:

نفت مسجد‌ سلیمان_ آلومینیوم هرمزگان

ایران جوان بوشهر_ مس سنگون ورزقان

ابومسلم خراسان_ پاس همدان

راهیان کرمانشاه_ نفت و گاز گچساران

داماش ایرانیان_ آهن بافق یزد

پیکان تهران_ سایپای شمال

در این هفته مس رفسنجان استراحت دارد.


نظرات ارسال شده [ ارسال نظر ]

ارسال نظر


 
 
عبارت زیر را در کادر وارد کنید

جستجو

اطلاعات مطلب

گروه فوتبال
بازدید 4587
منبع خبرخبرگزاری فارس

آخرین اخبار

Website Security Test