تيم فوتبال

محمد دهقاني

فيزيوتراپ


محمد رضا خدادادي

مربی بدنساز


رستم دلير

پشتيبانيمسعود لطفی

پشتیبانی


محمد نوري

بازيكن


مهدی امینی

بازیکن


وحید شیخ ویسی

دروازبان
Website Security Test