افتخارات دوچرخه سواري

سوم تیمی تور بین المللی کرمان 2005

سوم تیمی تور بین المللی کرمان 2005


مقام سوم تیمی دوچرخه سواری لیگ برتر 1387

مقام سوم تیمی دوچرخه سواری لیگ برتر 1387


مقام اول تیمی دوچرخه سواری لیگ برتر 1382

مقام اول تیمی دوچرخه سواری لیگ برتر 1382


مقام اول تیمی دوچرخه سواری 1383

مقام اول تیمی دوچرخه سواری 1383


مقام اول تیمی دوچرخه سواری 1381

مقام اول تیمی دوچرخه سواری 1381


مقام اول دوچرخه سواری تور بین المللی کرمان 2007

مقام اول دوچرخه سواری تور بین المللی کرمان 2007


Website Security Test